+48 502 418 275
+48 660 156 130
biuroprzystanekoboz@gmail.com

REGULAMIN KONKURSU PIŁKARSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU PIŁKARSKIEGO

 1. Definicje
  1. Przystanek Obóz – Przystanek Obóz spółka cywilna Jakub Olszak, Wojciech Czapka, z siedzibą w Józefowie przy ulicy Polnej 1, NIP: 5322080220, adres e-mail: biuroprzystanekoboz@gmail.com
  2. Konkurs – konkurs, organizowany podczas turnusów obozów sportowych organizowanych przez Przystanek Obóz s.c.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady i sposób uczestnictwa w Konkursie.
  2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest Przystanek Obóz.
  3. Przystanek Obóz odpowiada za przeprowadzenie Konkursu oraz jego prawidłową organizację.
  4. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi wyłącznie dla Przystanek Obóz
 1. Zasady Konkursu
  1. Konkurs trwa od 11 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.
  2. Zasady uczestnictwa
   1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, drużyna przebywająca na obozie sportowym musi spełnić łącznie następujące warunki:
    • wybrać 5 reprezentantów obozu w każdej z dwóch kategoriach wiekowych: 
     1. 2009 i starsze roczniki (reprezentacja musi się składać z zawodników z przynajmniej 3 różnych roczników. Zawodnicy maksymalnie z rocznika 2005 mogą wziąć udział w konkursie)
     2. 2010 i młodsze roczniki (reprezentacja musi się składać z zawodników z przynajmniej 3 różnych roczników)
    • wypełnić i przesłać formularz konkursowy (znajdujący się pod adresem https://forms.gle/zXjV7SMEmHqs3Edx5 do 11 lipca 2022 rok)
    • zaakceptować Regulamin.
  3. Zasady i przebieg Konkursu
   1. Zadania konkursowe polegają na:
    1. Strzał do siatki celowniczej. 
     • Strzał odbywa się z odległości 7 metrów (roczniki 2010 i młodsze wykonują strzał z 5 metrów) 
     • Każdy z zawodników ma 3 próby.
     • Każdy otwór w siatce celowniczej ma odrębną punktacje: dolny róg bramki – 10 pkt., środek bramki (środkowa łuza) – 20 pkt., górny róg bramki – 30 pkt., środek bramki (prawa łuza) – 30 pkt., środek bramki (lewa łuza) – 50 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tej konkurencji to 150 pkt przez każdego zawodnika.
    2. Strzał do małej bramki
     • Strzał odbywa się z 11 metrów (roczniki 2010 i młodsze wykonują strzał z 7 metrów) 
     • Każdy z zawodników ma 3 próby
     • Każdy celny strzał to 30 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tej konkurencji to 90 pkt przez każdego zawodnika.
    3. Pomiar siły strzału
     • Strzał odbywa się z odległości 7 metrów (roczniki 2010 i młodsze wykonują strzał z 5 metrów) 
     • Każdy z zawodników ma 3 próby.
     • Siła z jaką zawodnik uderzy piłkę podczas 3 prób to ilość przyznanych punktów w tej konkurencji
  4. Zwycięzca  Konkursu zostanie wyłoniony w drodze sumowania wszystkich punktów zdobytych przez drużynę reprezentantów obozu w powyższych konkurencjach
  5. Nagrody i zwycięzcy
   1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 31 sierpnia 2022 roku.
   2. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher o wartości 750 zł dla każdej zwycięskiej drużyny w obu kategoriach wiekowych
   3. Po rozstrzygnięciu Konkursu Przystanek Obóz poinformuje zwycięzcę głównego o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
 1. Reklamacje i inne zapytania
  1. Wszelkie reklamacje oraz wszelkie inne zapytania związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać na adres email: biuroprzystanejoboz@gmail.com wskazując powód reklamacji lub kontaktu oraz oczekiwane rozwiązanie (jeśli ma zastosowanie).
  2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Przystanek Obóz.
 1. Dane osobowe i prywatność
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Przystanek Obóz spółka cywilna z siedzibą przy ul. Polnej 1, 05-420 Józefów (dalej jako „Spółka”). Wizerunek będzie wykorzystywany w celach promocyjno- marketingowych w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania. 
 1. Postanowienia końcowe
  1. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
  2. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: http://www.przystanekoboz.pl/regulamin-konkursu-pilkarskiego/
  3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: biuroprzystanekoboz@gmail.com. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy skutkuje utratą prawa do przyznanej nagrody.
  4. Regulamin wchodzi w życie dnia 11 lipca 2022 roku.